Pravne odredbe

1.Uslovi korišćenja internet stranice

Korišćenje internet stranice „https://www.cedralex.rs” (u daljem tekstu „Sajt“), uslovljeno je prihvatanjem Uslova korišćenja (u daljem tekstu „Uslovi“). Korišćenjem Sajta, korisnik interneta (u daljem tekstu „Korisnik“) potvrđuje da je pročitao postojeće Uslove, da ih prihvata bez ograničenja i da se obavezuje da će ih poštovati. Korisnici se savetuju da redovno čitaju Uslove zbog mogućih izmena.

 

2. Opšte informacije

Sajt „https://www.cedralex.rs” je objavljen od strane Les Laboratoires Servier, SAS – pojednostavljenog akcionarskog društva sa kapitalom od 34.590.852 €, registrovanog u Registru privrednih subjekata Nantera pod brojem 085 480 796, sa sedištem na adresi 50, rue Carnot – 92284 Suresnes – Francuska – Tel: +33 (0)1 55 72 60 00. Les Laboratoires Servier je Servier kompanija. Direktor poslova izdavaštva je g-din Olivier Laureau.

Uslugu hostinga Sajta https://www.cedralex.rs pruža OVH, pojednostavljeno akcionarsko društvo sa kapitalom od 10.069.020 €, registrovano u Registru privrednih subjekata Lila pod brojem 424 761 419 00045, sa sedištem na adresi 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Francuska.

Sajt „https://www.cedralex.rs” je dizajniran i izrađen od strane Les Laboratoires Servier.

 

3. Intelektualna svojina

Korisnik potvrđuje da celokupan sadržaj dostupan na Sajtu koji uključuje, između ostalog, tekst, grafiku, fotografije, dizajn, zvukove, podatke, slike, audio i video zapise, pored strukture Sajta, plana navigacije, logotipa, dizajna odeljaka, uređenja i naslova odeljaka, baze podataka, strukture i sadržaja baze podataka, kao i zaštitnih znakova (u daljem tekstu „Sadržaj“), predstavlja isključivo vlasništvo društva Les Laboratoires Servier. Ovaj Sadržaj kreiran je za potrebe ličnog informisanja Korisnika isključivo u strogim okvirima korišćenja Sajta, u skladu sa važećim Uslovima. Svaki drugi oblik korišćenja Sadržaja na bilo koji način bez prethodnog i izričitog ovlašćenja društva Les Laboratoires Servier je zabranjen i predstavlja kršenje prava.

Zaštitni znaci društva Servier i njegovih partnera kao i logotipi prikazani na Sajtu predstavljaju registrovane zaštitne znakove. Svako reprodukovanje, u celosti ili delimično, ovih zaštitnih znakova ili logotipa, korišćenjem komponenti uzetih sa Sajta bez prethodnog i izričitog ovlašćenja vlasnika istih je zabranjeno.

 

Korisnik se obavezuje da koristi Sajt:

  • za njegovu predviđenu namenu;
  • za ličnu upotrebu isključujući sve komercijalne ili promotivne aktivnosti;
  • u skladu sa zaštitom autorskih prava;
  • bez upotrebe botova ili nekih drugih automatizovanih sredstava za pristup i korišćenje Sadržaja Sajta, kao i bez pokušaja ometanja Sajta;
  • bez pokušaja da ga kopira, reprodukuje u celosti ili delimično, učini dostupnim ili stavi na korišćenje na bilo koji način neovlašćenim trećim licima.

 

4. Podaci o ličnosti

U smislu Zakona Francuske br. 78-17. od 6. januara 1978. o informacionoj tehnologiji, evidencijama i građanskim slobodama (takozvani francuski Zakon „o zaštiti podataka“), koji je izmenjen i dopunjen 2004. godine, društvo Les Laboratoires Servier je odgovorno za obradu ličnih podataka Korisnika koji se prikupljaju i obrađuju kao deo administracije Sajta.

Korisnik je obavešten da su njegovi ili njeni lični podaci namenjeni servisima i zaposlenima u Les Laboratoires Servier koji su odgovorni za održavanje ovog Sajta i odgovaranje na upite. Kompanije OVH i Les Laboratoires Servier, koje su odgovorne za hosting odnosno izradu Sajta, mogu pristupati ličnim podacima Korisnika, kada je to strogo neophodno za obavljanje njihovih dužnosti.

U skladu sa Zakonom Francuske br. 78-17. od 6. januara 1978. o informacionoj tehnologiji, evidencijama i građanskim slobodama (takozvani francuski Zakon „o zaštiti podataka“), koji je izmenjen i dopunjen 2004. godine, Korisnik ima pravo da pristupi, menja i briše svoje lične podatke koji se obrađuju pod odgovornošću društva Les Laboratoires Servier. Svako od ovih prava može se ostvariti dostavljanjem obaveštenja na sledeću adresu:

Monsieur le Correspondant Informatique et Libertés

Službenik za zaštitu podataka

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes Cedex

Francuska

Ili elektronskom poštom na sledeću adresu: dataprivacy@servier.com

Sajt „https://www.cedralex.rs” je uključen u listu za obradu podataka koju vodi Službenik za zaštitu podataka Servier kompanija, u skladu sa francuskim Zakonom br. 2004-801 od 6. avgusta 2004. kojim je izmenjen i dopunjen Zakon o zaštiti podataka br. 78-17.

 

5. Korišćenje Sajta

Usluge i Sadržaj Sajta pružaju se samo u informativne svrhe i ne mogu se koristiti za račun neke kompanije ili bilo koje druge organizacije, kao ni u profesionalne, promotivne, marketinške ili komercijalne svrhe, osim ako je drugačije naznačeno.

Informacije iznete na Sajtu ne predstavljaju obavezujuću ponudu društva Les Laboratoires Servier.

Korisnik je obavešten o tome da informacije objavljene na Sajtu ne predstavljaju pravne niti medicinske savete, a naročito se ne savetuje da se donose odluke zasnovane isključivo na informacijama sa Sajta.

 

6. Odgovornost

Les Laboratoires Servier Korisnicima pruža informacije o zdravstvenoj nezi, i usluge koje predlaže su u skladu sa zakonskim i regulatornim propisima koji se odnose na farmaceutske kompanije, a posebno sa odredbama francuskog Zakona o javnom zdravlju.

Les Laboratoires Servier se ne može smatrati odgovornim za korišćenje informacija i usluga od strane Korisnika koje su iznete na Sajtu i/ili tokom pretraživanja.

Izričito je ugovoreno da društvo Les Laboratoires Servier podleže obavezi „najvećih mogućih napora“ u pogledu sprovođenja postojećih Uslova i implementacije Sajta, uključujući naročito celovitost, kvalitet i iscrpnost informacija i usluga koje se na njemu predlažu, kao i kontinuirane dostupnosti Sajta.

Korisnik ne može smatrati odgovornim društvo Les Laboratoires Servier za bilo koju direktnu ili indirektnu štetu koja je posledica pretraživanja Sajta, ili korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Sadržaja, informacija ili usluga koje se predlažu putem Sajta. Bez obzira na sve napore koje društvo Les Laboratoires Servier i njegovi pružaoci tehničkih usluga ulažu, Korisnik je obavešten da se pouzdanost interneta ne može garantovati, naročito u pogledu bezbednosti prenosa podataka, kontinuirane dostupnosti Sajta, performanse u smislu obima i brzine prenosa podataka, i širenja virusa.

 

U svim slučajevima, Korisnik posebno prihvata da informacije i usluge koje se nude na Sajtu:

  • mogu biti prekinute usled više sile ili događaja koji je izvan kontrole društva Les Laboratoires Servier ili za koji isto nije odgovorno;
  • mogu sadržati tehničke ili ljudske greške;
  • mogu za posledicu imati povremeni gubitak podataka.

 

7. Linkovi

Ovaj Sajt može sadržati linkove ka drugim internet stranicama. Međutim, s obzirom na to da Sajt nema kontrolu nad ovim internet stranicama kao i da se njihov sadržaj može menjati, društvo Les Laboratoires Servier ne može biti odgovorno za sadržaj, prakse ili standarde internet stranica trećih lica. Štaviše, prisustvo linka ka internet stranici nekog trećeg lica ne odražava nužno stavove društva Les Laboratoires Servier, njegovih zaposlenih ili partnera. Les Laboratoires Servier nije odgovoran za sadržaj internet stranica trećih lica kojima se može pristupiti putem linkova, i ne zagovara njihov sadržaj niti tačnost njihovih informacija. Stoga je pristup internet stranicama trećih lica isključiva i potpuna odgovornost Korisnika, koji on/ona vrši na sopstveni rizik i u skladu sa uslovima i odredbama korišćenja tih internet stranica.

 

8. Opšte odredbe

Les Laboratoires Servier zadržava pravo izmene ovih Uslova. Kontinuirano pretraživanje i korišćenje Sajta od strane Korisnika predstavlja prihvatanje tih izmena. Ukoliko jedna ili više odredbi ovih Uslova postanu ništavne iz bilo kog razloga, ostale odredbe ostaju na punoj pravnoj snazi.

 

Ovi Uslovi se uređuju u skladu sa francuskim zakonom kako u formi tako i u sadržaju.

 

Verzija: 31/10/2017